Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Webshop-on TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁSHOZ

 

Adatkezelő webshop-on történő vásárlás keretében a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok alapján az alábbi tájékoztatást adja.

 

A webshop alkoholtartalmú termékek értékesítésével foglalkozik. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 16/A. §-a alapján a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy számára az alkoholtartalmú ital értékesítése tilos. Az előbbiekre tekintettel felhívjuk az Érintettek figyelmet arra, hogyha a 18. életévét nem töltötték be, úgy a webshop-ot nem jogosultak igénybe venni!

 

 

 

1. Adatkezelő

 

Neve: Optimus Hill Kft.

 

Cím: 2051 Biatorbágy, Tulipán utca 14/A

 

E-mail: webshop@optimuswinery.com

 

Adatkezelő képviselője: Kovács Péter

 

Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: info@optimuswinery.com

 

Fogalmak:

 

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

 „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

 „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 

 

 

2. Adatkezelés célja

 

2.1      A szerződés létrejötte, teljesítése körében

 

Az Érintett azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése,

 

A webshop-ban történő vásárlás során elősegítése,

 

A szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, teljesítésének figyelemmel kísérése,

 

A termék ellenértékének beszedése, az Adatkezelő szerződésből fakadó követeléseinek érvényesítse,

 

Az Adatkezelő számlázási kötelezettség, adójogi és számviteli kötelezettségeinek teljesítése,

 

A szolgáltatáshoz kapcsolódó visszaigazolás küldése, rendszerüzenet(ek) küldése,

 

A teljesítéssel összefüggő levelezés, értesítés, jognyilatkozat küldése,

 

A termék szállításához kapcsolódó értesítések megküldése,

 

A kedvezményre jogosult azonosítása, a kedvezmény feltételei fennállásának ellenőrzése, a kedvezmény Érintett által történő érvényesítése,

 

Az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az őt megillető jogok gyakorlása,

 

Adatkezelő jogainak, igényeinek érvényesítése, védelme;

 

Panaszkezelés, kellékszavatossági, termékszavatossági igény kivizsgálása, az ebből eredő igényekkel szembeni jogvédelem.

 

2.2.        Marketing célú adatkezelés

 

(így különösen: kapcsolattartás, ügyfél-elégedettség mérése, a szolgáltatások fejlesztése érdekében kérdőíves megkeresések, adatbázis létrehozása, új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, meghívás rendezvényre, elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése)

 

2.3. Kamerás megfigyelés esetén

 

Az Adatkezelő helyiségeinek biztonsága,

 

Az Adatkezelő vagyoni javainak megóvása, munkavállalóinak és látogatóinak testi épségének és vagyoni javainak megóvása,

 

Az esetleges balesetek, bűncselekmények körülményeinek jogsértések megelőzése, kivizsgálása, bizonyítása

 

3. A kezelt adatok köre:

 

A Társaság által kezelt adatok az alábbi csoportokba sorolhatók az adatkezelés célja alapján:

 

3.1. A szerződés megkötéséhez szükséges adatok: az Érintett vezetékneve, keresztneve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, a termék átvételének módja, a fizetéséhez kapcsolódó adatok (különösen: a fizetés módja, a fizetés eszköze, bankszámlaszáma, kedvezményre vonatkozó adatok), a megrendelt termékre vonatkozó adatok, a termék szállítási címe, az esetleges panasszal összefüggő adatok

 

3.2. A szerződés teljesítéséhez szükséges adatok:

 

3.2.1. Szállítási adatok: a Vevő neve, telefonszáma, e-mail címe, a termék átvételének módja, a fizetés módja, a termék típusa, mennyisége, a termék ellenértéke (vételár és szállítási díjak, költségek együttesen), szállítási cím, átvevő azonosítása (igazolvány felmutatása) átvevő neve, aláírása, az esetleges panasszal összefüggő adatok

 

3.2.2. Számla kiállításával összefüggő adatok: a szerződés teljesítése keretében a Társaság kezeli a fizetéshez és a számlázáshoz kapcsolódó adatokat. Így különösen a számla adattartalma (Vevő neve, címe, a számla kelte, teljesítés ideje, a rendelés azonosítója, a megrendelt termék fajtája, mennyisége, ára, szállítási díja, esedékesség, kedvezményre vonatkozó adatok).

 

3.2.3. A számla kiegyenlítésével összefüggő adatok kezelése: a fizetés módja, a fizetés eszköze, bankszámlaszám, bankkártyás fizetés adatai.

 

3.3. Marketing célú megkeresések: Az Adatkezelő marketing célú megkeresések érdekében az Érintett nevét és e-mail címét kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, az adatkezelés elsődleges célja a marketing célú kapcsolattartás, tájékoztatás, hírlevél vagy a 2008. évi XLVIII. tv. 6.§ (1) bekezdés szerinti közvetlen megkeresés küldése.

 

3.4. Kamerás megfigyelés adatai: az Adatkezelő Borbárjában kamerával megfigyelés folytat, a természetes személyek képe, mozgóképfelvétel hang nélkül.

 

 

 

4. Adatkezelés jogalapja

 

4.1. Szerződés létrejötte és teljesítése érdekében szükséges a 3.1. és 3.2.1. pontja szerinti adatok kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének és teljesítésének. Az adatmegadás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.

 

4.2. Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges a 3.1., a 3.2.1. és a 3.2.3. pontja szerinti adatok kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint. Az adatkezelőnek és az általa igénybe vett szállítási szolgáltatónak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a Vevővel szembeni igényeit érvényesítse (különösen vételár, szállítási díj, kártérítés), a vevői panaszokat, a termék és kellékszavatossági igényeket, a fogyasztói vitát kivizsgálja, szerződésszerű teljesítését bizonyítsa, az igényekkel szemben jogvédelemben részesüljön, az előbbiekből fakadó igényét érvényesítse, a bankkártyával való visszaélést megelőzze, a bankkártya szolgáltatóval elszámoljon. 

 

4.3. Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges a 3.4. pontja szerinti adatok kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint. Az adatkezelőnek illetve az Adatkezelő helyiségében tartózkodóknak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a személy és vagyonbiztonsághoz, a jogsértések, balesetek, szabálysértések, bűncselekmények megelőzéséhez, igazolásához.

 

4.3. Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség (adójogi és számviteli kötelezettség) teljesítéséhez szükséges a 3.2.2. szerinti a számla kiállításával és az ellenérték megfizetésével összefüggő adatok kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerint.

 

4.4. Az érintett hozzájárulása alapján kerül sor a 3.3. pontja szerinti adatok markenting célú kezelésére, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.  Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Adatkezelő profilalkotás nem végez.

 

 

 

5. Az adatkezelés időtartama

 

Adatkezelő az alábbi időtartamban kezeli az Érintett adatait:

 

a számlázási adatokat illetve a Számviteli Törvény szerint megőrzendő okiratokat, így különösen a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is) 8 évig (Számviteli törvény 169. § (1)-(3) bek.)

 

az Adózás rendjéről szóló törvényben (Art.) meghatározott személyes adatokat, így a teljesítési bizonylatokat az adó esedékesség naptári évének utolsó napjától számított 5 évig (Art.78. § (3)-(4) bek.),

 

az érintettel kötött szerződés létrehozásához, teljesítéséhez (3. fejezet a), b) pontja szerinti adatok)  szükséges adatokat a kellékszavatossági, termékszavatossági igény érvényeítésének elévüléséig,

 

hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén: a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a hozzájárulásban rögzített időtartamig,

 

jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén: az Érintett tiltakozásáig (amennyiben az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai elsőbbséget élveznek az Adatkezelő érdekével szemben), de legfeljebb a jogos érdeken alapuló adatkezeléssel összefüggő igények az elévüléséig.

 

a kamerafelvételek esetén a felvétel készítését követő max. 3,5 hónapig.

 

 

 

6. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás, az adattovábbításra jogosultak

 

Az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja az Érintettek személyes adatait.

 

Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat: a termék szállítását végző társaság, IT üzemeltetők, webtárhely szolgáltatók, webtartalom fejlesztő, könyvelési szolgáltatók, internetes fizetési szolgáltató.

 

Az adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja az oldalstatisztikák és felhasználói demográfiai adatok, érdeklődés és webhelyeken tanúsított viselkedés nyomon követésére. A Szervezet továbbá használja a Google Search Console-t a webhely keresőoptimalizálására és felhasználói elégedettség mérésére.  A Google lehetőséget biztosít, hogy korlátozza az analitikai szolgáltatások felhasználását. Keresse fel a Google odalát az adatok Google Analytics általi felhasználásáról történő leiratkozáshoz.

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

 

 

7. Az adatok megismerésére jogosultak köre

 

A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg. A megismert adatokat az adatkezelő a 6. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át.

 

A kamerafelvételeket az adatkezelő csak az adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai és az érintett ismerhetik meg. Az elektronikus megfigyelő rendszer által rögzített felvételekhez az IT üzemeltető és az Adatkezelő cégjegyzésre jogosult vezetői férhetnek hozzá. Az Érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételekhez a fent említett valamely személy jelenlétében hozzáférhet. A hozzáférést minden esetben írásban kell kérelmeznie. Az érintett köteles érintetti minőségét és személyazonosságát az Adatkezelő számára igazolni.

 

 

 

8. Az érintetti joggyakorlás közös szabályai, az érintettek jogai

 

8.1. Az érintetti joggyakorlás közös szabályai

 

Az adatkezelő elősegíti az érintettnek a GDPR 15–22. cikk szerinti jogainak a gyakorlását. Az adatkezelő az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.

 

A kérelem teljesítéséhez az Adatkezelő köteles a kérelem előterjesztőjének az érintetti minőségét és a személyazonosságát ellenőrizni.

 

Az ügyvezetés indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak az érintetti jogot gyakorló személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

 

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A megtagadást köteles indokolni.

 

Az Adatkezelő megtagadhatja továbbá a kérelem teljesítését, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.

 

8.2. Az érintettek jogai

 

8.2.1. Az érintett hozzáférési joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a GDRP 15. cikke szerinti információkhoz hozzáférjen.

 

8.2.2. A helyesbítéshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

 

8.2.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje ha

 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 

c) az érintett tiltakozik a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés ellen vagy az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 

f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges

 

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

 

b) az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

 

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

 

d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

 

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

8.2.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

 

d) az érintett jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozott az adatkezelés ellen.

 

8.2.5. Az adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

 

a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

 

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

 

8.2.6. A tiltakozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

8.2.7. Panasztételi jog, bírósági igényérvényesítés

 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t vagy igényét bíróság előtt érvényesítse. 

 

A felügyeleti hatóság elérhetőségei:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

 

Telefon: +36 (1) 391-1400

 

Fax: +36 (1) 391-1410

 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

URL: https://naih.hu

 

 

 

COOKIE / SÜTI KEZELÉS

Annak érdekében, hogy a lehető legjobb élményt nyújtsuk önnek, “sütiket” használunk honlapunkon. Ha szeretné, bármikor meg tudja változtatni ezeket a beállításokat. Felhívjuk figyelmét, ha megváltoztatja a “süti” beállításokat, a továbbiakban nem tudjuk garantálni weboldalunk megfelelő működését. A honlap néhány funkciója elveszhet, aloldalak pedig elérhetetlenné válhatnak.